Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums pacientu/klientu aprūpē

Programma apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0347

Autors:   Margarita Rupenheite   ārste, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 Kopējais stundu skaits  16 stundas (16 TIP)

 Mērķauditorija – māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, sociālās aprūpes veicēji

 KURSA ANOTĀCIJA

Kursa mērķis:

–     gūs ieskatu māszinību teorijās;

–     zinās aprūpes procesa teorijas;

–     pratīs realizēt aprūpes procesu;

–     pratīs izglītot pacientus un piederīgos par aprūpes un pašaprūpes veikšanu, veselības uzlabošanu un saglabāšanu.

 

Īss programmas satura izklāsts:

  • Aprūpes process, priekšnosacījumi, māsas lomas,
  • Aprūpes plāns māsas darbā
  • VIP modelis aprūpē, pielietojums ĢĀP
  • Aprūpes līmeņi
  • Filozofiska ievirze māsas zinību teorijā, ētikas principi, Latvijas Māsu asociācijas ētikas kodekss
  • Teorijas, kas ietekmējušas māsu teoriju: Z. Freids, E. Eriksons, A. Maslovs,
  • Māsu zinātnes teoriju attīstība: Zaiga Priede Kalniņa, F. Naitingeile,  V. Hendersone, M. Levaine, D. Orema, B. Ņumane,   K. Roja, Dž. Vatsone, D. Džonsone
  • E.Eriksona teorijas nozīme  māsu darbā, vecāku izglītošana.

Teorētiskajās, praktiskajās un patstāvīgajās nodarbībās dalībnieki apgūst aprūpes procesu un tā pielietojumu, komandas darba principu,  veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, māsu ētikas un juridiskos jautājumus. Izglītošanas procesa gaitā risina situāciju uzdevumus, sastāda pacienta aprūpes plānu, veic novērtēšana testa uzdevumus un pašnovērtējumu.

REZULTĀTI :

–       gūs ieskatu biežāk pielietotajās  māszinību teorijās;

–       zinās aprūpes procesa teorētisko pamatojumu;

–       zinās aprūpes procesa sastāvdaļas, norisi, izvērtējumu;

–       zinās māsu prakses darbības lauku, attīstības iespējas, tiesiskos  un ētiskos aspektus;

–       spēs iegūt un apkopot informāciju par pacienta veselības stāvokli;

–       spēs identificēt aktuālās un potenciālās pacienta veselības problēmas;

–       pratīs plānot un veikt pacienta aprūpes darbības;

–       spēs izvērtēt pacienta aprūpes procesa rezultātus;

–       pratīs izglītot pacientu un piederīgos par aprūpes un pašaprūpes  veikšanu, veselības uzlabošanu un saglabāšanu;

–       pratīs darboties komandā, veikt komandas darba novērtējumu un pašnovērtējumu.