Māszinību teoriju un aprūpes procesa pielietojums bērnu aprūpē

 

Programma apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

 Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0339

Autors: Margarita Rupenheite   ārste pediatre, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16 stundas ( 16 TIP)

Mērķauditorija – bērnu  māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, sociālā aprūpē strādājošie

 KURSA ANOTĀCIJA

 Kursa mērķis:

–     gūs ieskatu māszinību teorijās;

–     zinās aprūpes procesa teorijas;

–     zinās aprūpes procesa īpatnības bērnu vecumā;

–     pratīs realizēt bērnu aprūpes procesu;

–     pratīs izglītot bērnus un viņu piederīgos par aprūpes un pašaprūpes veikšanu, veselības uzlabošanu un saglabāšanu.

 

Īss programmas satura izklāsts:

  • Aprūpes process, priekšnosacījumi, māsas lomas,bērnu aprūpes procesa īpatnības;
  • Aprūpes plāns māsas darbā
  • Saskarsmes īpatnības bērnu un pusaudžu aprūpes procesā ;
  • VIP modelis aprūpē, pielietojums ĢĀP bērnu un pusaudžu veselības aprūpē;
  • Filozofiska ievirze māsas zinību teorijā, ētikas principi, Latvijas Māsu asociācijas ētikas kodekss
  • Teorijas, kas ietekmējušas māsu teoriju: Z. Freids, E. Eriksons, A. Maslovs,
  • Māsu zinātnes teoriju attīstība: Zaiga Priede Kalniņa, F. Naitingeile, V. Hendersone, M. Levaine, D. Orema, B. Ņumane , K. Roja, Dž. Vatsone, D. Džonsone
  • E.Eriksona psihosociālās teorijas nozīme bērnu un pusaudžu aprūpes māsu darbā, vecāku izglītošana.

Teorētiskajās, praktiskajās un patstāvīgajās nodarbībās dalībnieki apgūs bērnu aprūpes procesa īpatnības un tā pielietojumu, komandas darba principu, bērnu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, māsu ētikas un juridiskos jautājumus. Izglītošanas procesa gaitā risina situāciju uzdevumus, sastāda slimo bērnu aprūpes plānu, veic bērnu aprūpes procesa  testa uzdevumus un izdara pašnovērtējumu.

 

REZULTĀTI :

–       gūs ieskatu biežāk pielietotajās  māszinību teorijās;

–       zinās aprūpes procesa teorētisko pamatojumu;

–       zinās aprūpes procesa sastāvdaļas, norisi, izvērtējumu;

–       zinās bērnu māsu prakses darbības lauku, attīstības iespējas, tiesiskos  un ētiskos aspektus;

–       spēs iegūt un apkopot informāciju par bērnu veselības stāvokli;

–       spēs identificēt aktuālās un potenciālās bērna veselības problēmas;

–       pratīs plānot un veikt bērna aprūpes darbības, pielietojot atbilstošu un kompetentu  saskarsmi

–       spēs izvērtēt bērna aprūpes procesa rezultātus;

–       pratīs izglītot bērnus un viņu piederīgos par aprūpes un pašaprūpes  veikšanu, veselības uzlabošanu un saglabāšanu;

–       pratīs darboties komandā, veikt komandas darba novērtējumu un pašnovērtējumu.