Personības psiholoģijas teoriju pielietojums pacientu/klientu aprūpē

Programma apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0341 

Autors: Margarita Rupenheite    ārste, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits: 16 stundas  (16 TIP)

Mērķauditorija – veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes veicēji

KURSA ANOTĀCIJA

Kursa mērķis:

–       zinās personības psiholoģijas pamatjēdzienus;

–       gūs priekšstatu par galveno psihoanalīzes metodes radītāju koncepcijām;

–       spēs labāk izprast sevi un līdzcilvēkus;

–       spēs uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti, ar izpratni veidojot saskarsmi;

–       pratīs pielietot kompetentu, labvēlīgu profesionālo saskarsmi;

–       gūs vēlmi turpināt izzināt personības psiholoģijas un saskarsmes teorijas.

Īss programmas satura izklāsts:

  • Personības definīcijas, psihoanalīzes metode, principi, Freids psihes modeļi, psiholoģiskās aizsardzības metodes, psihoseks. attīst. teorija, pielietojums bērnu/pusaudžu izpratnei un atbalstam;
  • Analītiskā psihoanalīze, G. Jungs, introversija, ekstraversija. Psihes galvenās funkcijas. Psiholoģiskie tipi. Psihes struktūra. Personības attīstība. Dzīves vidus krīze.
  • Individuālāpsiholoģija. Alfrēds Ādlers. Kopības izjūtas kritēriji, galvenie dzīves uzdevumi. Faktori, kas veicina mazvērtības kompleksa veidošanos. pielietojums bērnu/pusaudžu izpratnei un atbalstam;
  • Humānistiskā psihoanalīze. Erihs Fromms. Agresivitātes veidošanās un izpausmes veidi. Fromma mīlestības izpratne.
  • Ego psiholoģija. Eriks Eriksons. Psihosociālās attīstības teorija, pielietojums aprūpes procesā, profesionālā saskarsmē dažādos attīstības periodos.
  • Transaktīvā analīze. Eriks Berns.
  • Humānistiskā psiholoģija. Abrahams Maslovs. Personības vajadzību struktūra. Veselīgas personības pazīmes.
  • Temperamentu tipi, saskarsmes īpatnības, psiholoģiskā saderība. Rakstura veidošanās, akcentuētie raksturi, faktori, kas ietekmē rakstura veidošanos. Profesionālā saskarsme, ievērojot temperamentu un raksturu īpatnības, raksturu tipu īpatnības.

Personības psiholoģijas teoriju pielietojums aprūpes procesā bērnu/pusaudžu aprūpē un audzināšanā.

REZULTĀTI

–     gūs priekšstatu par personības psiholoģijas teoriju attīstību, personības definīcijām,

psihoanalīzes metodes rašanos un attīstību;

–     gūs izpratni par Z. Freida koncepciju par psihes modeļiem, Id, Ego, Superego, par psiholoģiskās  aizsardzības mehānismiem, mazvērtības sajūtas rašanos;

–       zinās A. Ādlera kopības izjūta kritērijus un faktorus, kas ietekmē mazvērtības sajūtas veidošanos;

–       iepazīsies ar agro bērnības atmiņu pētīšanas metodi un pielietošanu profesionālajā saskarsmē;

–       zinās agresivitātes veidošanās un izpausmes veidus, Fromma mīlestības izpratni;

–       zinās E. Eriksona psihosociālās attīstības teoriju, pratīs pielietot partneru izpratnē un  saskarsmē;

–       zinās A. Maslova personības vajadzību struktūras teoriju, pratīs pielietot veselības aprūpes procesā;

–       zinās temperamentu tipu iedalījumu un īpatnības,  pratīs pielietot piemērotāko saskarsmi ar dažāda temperamenta cilvēkiem;

–       zinās rakstura veidošanās īpatnības, pratīs ar izpratni pielietot saskarsmi ar dažāda rakstura cilvēkiem;

–       pratīs novērtēt partneru individualitāti, izdarīt savu pašnovērtējumu, veicināt citu un savu personības pilnveidošanos;

–       gūs vēlmi turpināt personības psiholoģijas apgūšanu.