Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās problēmas, aprūpe un saskarsme

Nedziedināmi slimo pacientu un piederīgo psiholoģiskās problēmas, aprūpe un saskarsme

(pēc E. Kibleres- Rosas darba “On Death And Dying” )

Programma  apstiprināta un reģistrēta  Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0340

Autors:           Margarita Rupenheite    ārste, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16 stundas  (16 TIP)

 Mērķauditorija – veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes veicēji

 KURSA ANOTĀCIJA

 Kursa mērķis:

–      zinās nedziedināmi slimo pacientu un viņu piederīgo biežākās psiholoģiskās problēmas;

–      pratīs sniegt atbalstu nedziedināmi slimajiem pacientiem un viņu piederīgajiem;

–      pratīs veikt iejūtīgu un profesionālu aprūpi nedziedināmi slimajiem pacientiem;

–      spēs izglītot pacientus un viņu piederīgos par optimālo aprūpi un izpratni, kad pienācis dzīves noslēgums.

 

Īss programmas satura izklāsts:

–          galvenās psiholoģiskās problēmas, aprūpējot nedziedināmi slimos pacientus;

–          pārdzīvojumu stadijas nedziedināmi slimo pacientu dzīvē;

–          nedziedināmi slimo pacientu tuvinieku izjūtas un reakcijas;

–          personāla izjūtas un reakcijas aprūpējot un zaudējot pacientu;

–          saskarsmes un aprūpes īpatnības darbā ar nedziedināmi slimajiem pacientiem;

–          bērnu izjūtas un reakcijas pēc tuva cilvēka zaudējuma  dažādos vecuma posmos;

–          padomi vecākiem saskarsmē ar bērniem pēc tuvinieka zaudējuma;

–          pacientu aprūpes process un aprūpes problēmas paliatīvās aprūpes  nodaļā.

REZULTĀTI

–      zinās galvenās psiholoģiskās problēmas, kas raksturīgas nedziedināmi slimajiem pacientiem;

–      zinās pārdzīvojumu stadijas nedziedināmi slimo pacientu dzīvē, spēs veidot adekvātu saskarsmi un sniegt atbalstu;

–      izpratīs nedziedināmi slimo pacientu tuvinieku izjūtas un pārdzīvojumus, pratīs veidot adekvātu saskarsmi un sniegt atbalstu;

–      zinās personāla izjūtas un reakcijas, aprūpējot un zaudējot pacientus, spēs sniegt atbalstu;

–      zinās bērnu izjūtas un reakcijas tuvu cilvēku zaudējuma gadījumā, pratīs veidot adekvātu saskarsmi un sniegt atbalstu;

–      pratīs veikt nedziedināmi slimo pacientu aprūpi, ņemot vērā šo pacientu aprūpes īpatnības;

–      spēs izglītot piederīgos par nedziedināmi slimo pacientu aprūpes un saskarsmes īpatnībām;

–      spēs izvērtēt savas izjūtas un pārdzīvojumus, aprūpējot nedziedināmi slimos pacientus un tiekoties ar viņu tuviniekiem, pratīs pārvarēt bailes, vainas sajūtu, nepietiekamības sajūtu.