Geriatrijas pamati. Senioru aprūpes un saskarsmes īpatnības

 Programma apstiprināta un  reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0345

Autors:            Margarita Rupenheite

ārste, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

 Kopējais stundu skaits 24    (24 TIP)

 Mērķauditorija – veselības aprūpes darbinieki, sociālā aprūpē strādājošie 

 KURSA ANOTĀCIJA

 Kursa mērķis:

–       zinās geriatrijas teoriju pamatjēdzienus, senior  fiziskās, psiholoģiskās, sociālās, garīgās vajadzības un  īpatnības;

–       spēs novērtēt senioru fiziskās un garīgās veselības stāvokli un sociālo vidi;

–       pratīs pielietot kompetentu, labvēlīgu saskarsmi komunikācijas procesā ar senioriem un viņu tuviniekiem;

–       pratīs veikt senioru  fizisko, garīgo un sociālo aprūpi;

–       pratīs veikt senioru un viņu tuvinieku  izglītošanu par veselību un veselīgu dzīvesveidu;

–       novērtēs savu, citu aprūpes dalībnieku un sabiedrības zināšanas un attieksmi par senioru dzīvi un veselību, veicinās vecāka gadagajuma cilvēku izpratni un  rosinās pārmaiņu ieviešanu, lai uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti.

 

Īss programmas satura izklāsts:

  • Geriatrijas pamati. Novecošanas veidi. Bioloģiskā, psiholoģiskā, sociālā novecošana;
  • senioru  izmeklēšanas īpatnības. Intervijas īpatnības un pareiza saskarsme intervijā;
  • Novecošanas radītās fiziskās izmaiņas;
  • Novecošana un garīgā veselība. Izziņas procesa un atmiņas izmaiņas. Intelekts un izmaiņas vecumā. Depresija. Pašnāvība, riska faktori. Nemiers, trauksme, satraukums. Demence, veidi, izpausmes parādības. Saskarsmes un aprūpes īpatnības ar vecāka gadagājuma cilvēkiem;
  • Geriatriska pacienta biežākās veselības problēmas. Raksturīgākās īpatnības slimībām vecumā;
  • Biežākās senioru  aprūpes problēmas;
  • senioru izpratnes, pareizas saskarsmes un veselības aprūpes loma vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Praktiskajās nodarbībās dalībnieki papildina un pielieto zināšanas saskarsmē un aprūpes procesa veikšanā, raksta rekomendācijas veselības izglītošanai. Programmas realizācijas procesa pilnveidošanai sastādīts izdales materiāls patstāvīgam darbam, kuru novērtē ar teorētiskā testa jautājumiem. Izveidots arī tālmācības materiāls.

REZULTĀTI

–     zinās geriatrijas definīciju, novecošanas veidus, senioru  socializācijas īpatnības;

–     zinās un pratīs veikt senioru fiziskās, garīgās un sociālās veselības novērtēšanu;

–      zinās un pratīs novērtēt novecošanas radītās fiziskās, garīgās un sociālās izmaiņas;

–     pratīs identificēt geriatriska pacienta aprūpes problēmas un spēs veikt adekvātu aprūpi;

–     pratīs pielietot piemērotāko saskarsmi, ar izpratni veicot senioru aprūpi;

–     pratīs izglītot seniorus un viņu piederīgos par veselības saglabāšanas un uzlabošanas nozīmi, par pareizu komunikāciju ar vecajiem cilvēkiem;

–     izpratīs veco cilvēku situācijas novērtēšanas un uzlabošanas nozīmi, informēs sabiedrību un atbildīgos dienestus par nepieciešamajiem pasākumiem senioru  dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Programmu un izdales materiālus  izvērtējis Latvijas valsts profesors geriatrijā  Dr.habil.med., Jānis Zaļkalns:

Augsti vērtēju Dr.Mg.Paed. M.Rupenheites veikumu un vēlu sekmes programmas realizācijā

Jānis Zaļkalns,

Latvijas Gerontoloģijas un geriatrijas asociācijas prezidents,

RSU Rehabilitācijas institūta Gerontoloģijas klīnikas vadītājs,

Latvijas valsts profesors geriatrijā  Dr.habil.med.