Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem

Veselības pratības veicināšana bērniem un pieaugušajiem

16 TIP

Autors: Margarita Rupenheite,   ārste pediatre, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 16

Mērķauditorija – veselības un sociālās aprūpes darbinieki (māsas, māsas palīgi, ārsta palīgi, vecmātes, aprūpētāji, sociālie darbinieki)

Kursa mērķis:

 • izpratīs veselības pratības jēdzienu, nozīmi, faktorus ;
 • pratīs izzināt veselības pratības līmeni savā aprūpes teritorijā;
 • pratīs pielietot piemērotākās pedagoģiskās metodes  sabiedrības veselības pratības  pilnveidošanā

dažādos indivīdu vecumposmos;

Īss programmas satura izklāsts:

 • Veselības pratības jēdziens un nozīme sabiedrības veselības veicināšanā dažādos vecumposmos;
 • Sabiedrības veselības stāvokļa raksturojošās informācijas ievākšana, situācijas izpēte,  novērtēšana un darbības plānošana, bērnu un pusaudžu veselības veicināšana;
 • Ģimenes veselības situācija un veselības pratība. Primārās veselības aprūpes loma bērnu un pusaudžu veselības veicināšanā;
 • Veselības pratības pasākumi dažādu infekciju profilakses jomā; HIV/AIDS un vīrusu hepatītu profilakse, bīstamība, izglītošana bērnu iestādēs un ĢĀP;
 • Vakcinācijas situācijas izvērtēšana konkrētās sabiedrības daļā, izglītojošās aktivitātes par bērnu, pusaudžu un pieaugušo vakcināciju;
 • Veselīga dzīvesveida informācija-sabalansēta uztura, fiziskās aktivitātes nozīme dažādos vecumposmos;
 • Skolēnu un vecāku izglītošana par dažādām atkarībām un to bīstamību;Fiziskās veselības izvērtēšana un uzlabošanas pasākumi skolās;
 • Sabiedrības izglītošanas metodes un to pielietojums dažādos vecumposmos.

Programma iesniegta un apstiprināta Latvijas Māsu asociācijā 2018. gadā.

LMA : programmas saturs ir saistošs jebkuram veselības aprūpes nozares speciālistam , programma ir  realizējama bez sertifikācijas padomes saskaņojuma.