Kursi

Neformālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumi :

Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana