Profesionālā saskarsme pacientu/klientu aprūpē

 Programma  apstiprināta un reģistrēta  Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0342

Autors: Margarita Rupenheite  ārste, izglītības zinātņu  maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits:   16 sundas   (16 TIP) 

Mērķauditorija – veselības aprūpes darbinieki, sociālās aprūpes veicēji 

KURSA ANOTĀCIJA

 Kursa mērķis:

–     zinās saskarsmes psiholoģijas teorētiskos pamatus, profesionālās saskarsmes īpatnības

–     zinās, kā labāk veidot saskarsmi ar pacientiem un klientiem;

–     spēs labāk izprast sevi, kolēģus, pacientus un klientus;

–     spēs uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti, ar izpratni veidojot saskarsmi;

–     pratīs pielietot kompetentu, labvēlīgu profesionālo saskarsmi ikdienas darbā;

–     pratīs ar iejūtību un izpratni risināt konfliktus veselības un sociālās aprūpes darbā;

–     gūs ieskatu raksturu un temperamentu īpatnībās, pratīs pielietot adekvātu komunikāciju;

–     gūs vēlmi pilnveidot profesionālās saskarsmes zināšanas.

Kursa saturs:

  • saskarsmes definīcija, veidi, nozīme. Saskarsmes loma aprūpes procesā.
  • saskarsmes iedalījums: uztvere, komunikācija, mijiedarbība;
  • uztvere: identifikācija, empātija (empātijas līmeņi, empātija pret agresīvu partneri) stereotipizācija.Profesionālās saskarsmes īpatnības dažādos vecumposmos;
  • komunikācijas veidi:verbālā (prasme sniegt informāciju, prasme klausīties, prasme uzdot jautājumus, pacientu intervijas); neverbālā komunikācija (žesti, pozas, mīmika, saskarsmes attālumi). Komunikācijas barjeras, to novēršana;
  • mijiedarbība: partneru ietekmēšanas veidi (piespiešana, emocionāla iespaidošana, pārliecināšana). Uzslava, kritika, prasme izteikt kritiku.
  • konfliktregulējošā saskarsme, uzvedības tipi konfliktā.Konfliktu cēloņi un risināšanas iespējas veselības aprūpes procesā;
  • temperamentu tipi, raksturu īpatnības. Faktori, kas ietekmē mazvērtības veidošanos agrā bērnībā,izpausmes senioru vecumā. Saskarsmes nozīme aprūpes procesā, respektējot temperamenta tipu un rakstura īpatnības.
  • Kalgari Kembridžas saskarsmes modelis.

Izglītošanas metodes: lekcijas-diskusijas, multimēdiju prezentācija, grupu darbi, patstāvīgais darbs, videotreniņš

Zināšanu novērtēšanas metodes: tematiskas pārrunas, situāciju uzdevumi, psiholoģiskie testi, pašnovērtējums.

REZULTĀTI

–       zinās pareizas saskarsmes pielietošanas  nozīmi dzīvē un veselības aprūpes procesā;

–       zinās uztveres procesa norisi un pratīs pielietot iegūtās zināšanas ikdienā;

–       pratīs sniegt informāciju un uzklausīt partneri;

–       zinās neverbālās komunikācijas nozīmi un pratīs pielietot  ikdienā;

–       zinās partnera ietekmēšanas veidus saskarsmē un pratīs pielietot mijiedarbībā ar partneriem;

–       pratīs risināt un novērst konfliktus;

–       zinās temperamenta un rakstura izpausmes un pratīs pielietot veiksmīgu profesionālo saskarsmi, ievērojot partnera īpatnības.