Geriatrijas pamati. Senioru aprūpes un saskarsmes īpatnības

Programma apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 2013. gada 25. oktobrī

 Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0345

Autors:            Margarita Rupenheite   ārste, izglītības zinātņu  maģistra grāds pedagoģijā

Kopējais stundu skaits 24  stundas  (24 TIP)

Mērķauditorija – veselības un sociālajā aprūpē strādājošie

KURSA ANOTĀCIJA

 Kursa mērķis:

–       zinās geriatrijas teoriju pamatjēdzienus, vecāka gadagājuma cilvēku fiziskās, psiholoģiskās, sociālās, garīgās vajadzības un  īpatnības;

–       spēs novērtēt gados vecāku cilvēku fiziskās un garīgās veselības stāvokli un sociālo vidi;

–       pratīs pielietot kompetentu, labvēlīgu saskarsmi komunikācijas procesā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem un viņu tuviniekiem;

–       pratīs veikt veco ļaužu fizisko, garīgo un sociālo aprūpi;

–       pratīs veikt vecāka gadagājuma cilvēku un viņu tuvinieku  izglītošanu par veselību un veselīgu dzīvesveidu;

–       novērtēs savu, citu aprūpes dalībnieku un sabiedrības zināšanas un attieksmi par gados veco cilvēku dzīvi un veselību, veicinās vecāka gadagajuma cilvēku izpratni un  rosinās pārmaiņu ieviešanu, lai uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti.

 

Īss programmas satura izklāsts:

Programma ietver informāciju par geriatrijas pamatteorijām, novecošanas radītajām fiziskajām, garīgajām un sociālajām izmaiņām,  geriatriska pacienta biežākajām veselības problēmām. Programmā apskatītas biežākās veco ļaužu aprūpes problēmas un to novēršana, saskarsmes un veco ļaužu izglītošanas īpatnības, ieteikumi praktiskai pielietošanai. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki papildina un pielieto zināšanas saskarsmē un aprūpes procesa veikšanā, raksta rekomendācijas veselības izglītošanai. Programmas realizācijas procesa pilnveidošanai sastādīts izdales materiāls patstāvīgam darbam, kuru novērtē ar teorētiskā testa jautājumiem. Izveidots arī tālmācības materiāls.

REZULTĀTI

–     zinās geriatrijas definīciju, novecošanas veidus, veco cilvēku socializācijas īpatnības;

–     zinās un pratīs veikt vecāka gadagājuma cilvēku fiziskās, garīgās un sociālās veselības novērtēšanu;

–      zinās un pratīs novērtēt novecošanas radītās fiziskās, garīgās un sociālās izmaiņas;

–     pratīs identificēt geriatriska pacienta aprūpes problēmas un spēs veikt adekvātu aprūpi;

–     pratīs pielietot piemērotāko saskarsmi, ar izpratni veicot gados veco cilvēku aprūpi;

–     pratīs izglītot vecos cilvēkus un viņu piederīgos par veselības saglabāšanas un uzlabošanas nozīmi, par pareizu komunikāciju ar vecajiem cilvēkiem;

–     izpratīs veco cilvēku situācijas novērtēšanas un uzlabošanas nozīmi, informēs sabiedrību un atbildīgos dienestus par nepieciešamajiem pasākumiem veco ļaužu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Programmu un izdales materiālus pēc to sākotnējās izstrādes 2006. gadā izvērtēja Latvijas valsts profesors geriatrijā  Dr.habil.med., Jānis Zaļkalns:

Augsti vērtēju Dr.Mg.Paed. M.Rupenheites veikumu un vēlu sekmes programmas realizācijā

Jānis Zaļkalns,

Latvijas Gerontoloģijas un geriatrijas asociācijas prezidents,

RSU Rehabilitācijas institūta Gerontoloģijas klīnikas vadītājs,

Latvijas valsts profesors geriatrijā  Dr.habil.med.