Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centrs

Kalnciems 

Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centrs (turpmāk KVSAC)  ir izveidots 2000. gada novembrī uz bijušās slimnīcas bāzes. Sākotnēji KVSAC sāka darbu ar 20 vietām, bet pašlaik tas paplašināts līdz 40 vietām, kuras visas arī tiek izmantotas veco ļaužu un cilvēku ar invaliditāti izmitināšanai. Kopš 2010. gada 1. janvāra KVSAC telpās ziemas mēnešos tiek piedāvāti arī nakts patversmes pakalpojumi 4 personām bez pastāvīgas dzīvesvietas.

Bijušās slimnīcas korpuss ir divstāvu mūra ēka, kas ir celta 50-tajos gados. Vecajos slimnīcas projektos ir teikts, ka ēka ir arhitektūras piemineklis, ārēji aprūpes centrs atgādina senu muižas ēku. Ēkas kopējā platība ir 1093 kv.metri. 1985. gadā ēkā tika veikts kapitālais remonts. Pašlaik KVSAC aizņem ēkas vienu pusi pirmajā stāvā un visu otro stāvu. Ēkas pirmā stāva otrā pusē, noslēdzot īres līgumu par telpām, patreiz atrodas ģimenes ārsta prakse, ginekologa un stomatologa prakses.

KVSAC atrodas Kalnciema pilsētā, kura atrodas starp trim lielām pilsētām – Rīgu, Jelgavu un Jūrmalu. Starp šīm pilsētām ir nodrošināta regulāra satiksme. Kalnciemā KVSAC klienti var apmeklēt veikalus, aptieku, pasta nodaļu, bibliotēku un kultūras namu. Ap KVSAC ēku ir  ļoti skaista apkārtne – plašs parks un krāšņas puķu dobes. Pavisam tuvu – pa logu saredzama tek plašā un mierīgā Lielupe. Klienti ir iecienījuši pastaigas gar tās krastiem, kur var gan mierīgi izbaudīt dabas tuvumu, gan makšķerēt, gan barot pieradinātos gulbjus.

Sākotnēji KVSAC vairāk sniedza aprūpes un medicīniskos pakalpojumus. Ar klientiem strādāja tikai medicīnas darbinieki un aprūpētājas, bet toreizējā centra direktore Gaļina Koroļova pamanīja, ka ar to vien nepietiek. Viņa sāka sociālā darba studijas pati un pēc laika motivēja arī savus darbiniekus iegūt sociālā darba izglītību, lai daudzveidīgāk un pilnvērtīgāk palīdzētu klientiem novērst viņu problēmas un uzlabotu viņu dzīves situāciju. Vispirms  klientu veselības un sociālās aprūpes darbu veica medicīnas māsas, organizējot dažādus pasākumus un izklaides, kā arī darba terapiju klientiem, bet vēlāk šo darbu pārņēma sociālā darba speciālisti – sociālā darbiniece, sociālā rehabilitētāja un sociālā aprūpētāja, kuras līdztekus pamatdarbam ieguva sociālā darba izglītību.

Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centra mērķi, uzdevumi un pamatprincipi

Vadoties pēc Jelgavas novada domes apstiprināta nolikuma Kalnciema VSAC mērķis ir:

–         paaugstināt klientu dzīves kvalitāti;

–         nodrošināt klientiem sociālo pamatvajadzību apmierināšanu;

–         sniegt kvalitatīvus medicīniskos, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klientiem.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus KVSAC atbilstoši nolikumam pilda šādus uzdevumus:

–         sniedz personām, kuras uzturas KVSAC, sociālo un medicīnisko aprūpi;

–         nodrošina iemītniekus ar uzturēšanās platību, kas iekārtota ar sadzīvei nepieciešamu inventāru;

–         organizē medicīnisko aprūpi;

–         organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;

–         veic sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumus, atbilstoši iemītnieku fiziskajam un psiholoģiskajam stāvoklim;

–         apgādā pensionārus un invalīdus ar bezmaksas invalīdu ratiņiem un citām palīgierīcēm;

–         ja nepieciešams, organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī, iespēju robežās, nodrošina juridisko palīdzību;

–         organizē kultūras pasākumus;

–         organizē garīgo aprūpi atbilstoši konfesionālajai piederībai pēc klientu vēlēšanās;

–         sadarbojas ar klientu piederīgajiem un tuviniekiem;

–         veic visa veida saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Kalnciema VSAC darbības virzieni un pakalpojumu struktūra

Kalnciema VSAC nodarbojas ar medicīniskās, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegšanu. KVSAC darbojas profesionāla aprūpes komanda, kas ir motivēta pēc iespējas palīdzēt klientiem, risinot to individuālās vajadzības.

KVSAC aprūpes personāls ir:

–         sertificēts ārsts;

–         sertificēta fizioterapeite;

–         4 sertificētas medmāsas;

–         sociālais darbinieks; (iegūst izglītību SDSPA „Attīstība”)

–         sociālais rehabilitētājs;

–         sociālais aprūpētājs;

–         5 aprūpētājas.

Visi aprūpes komandas locekļi regulāri pilnveido zināšanas profesionālās tālākizglītības pasākumos.

KVSAC nodarbojas ar diennakts medicīniskās, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegšanu. KVSAC darbojas profesionāla mediķu un aprūpes komanda – darboties griboši un varoši cilvēki, kuri ir motivēti pēc iespējas palīdzēt klientiem, risinot to individuālās vajadzības. Tiek strādāts pēc komandas principa – sasaistot medicīnisko ārstēšanu (medicīniskā terapija hronisku slimību ārstēšanā, pacientu aprūpe pēc kaulu lūzumiem un locekļu amputācijām, izgulējumu ārstēšana, pacientu rehabilitācija pēc insultiem, paliatīvā aprūpe u.c.) ar  kvalitatīvu individuālu aprūpi un sociālo darbu ar klientiem, risinot viņu sasāpējušos jautājumus, kā arī nepieļaujot klientiem garlaikoties un skumt. Neviens klients netiek neievērots un neuzklausīts.

 

Klientu aktivizēšanas pasākumi Kalnciema VSAC

 

Ļoti svarīgs darbs KVSAC ir māju sajūtas radīšana. Tas ir visa pamatā, lai vecais cilvēks nejustos vientuļš, pamests, skumjš un depresīvs. Sociālā darba speciālistiem jāprot saskatīt, kas cilvēkiem ir nepieciešams un jāorganizē tādi pasākumi un nodarbības, kas nodrošinātu veco cilvēku vajadzības.  Šādi pasākumi notiek KVSAC visu gadu, un tie tiek organizēti trijos veidos:

–      individuāli katram cilvēkam;

–         mazām grupām 3-5 cilvēkiem;

–         kopīgie KVSAC pasākumi visiem iemītniekiem. 

Svarīgi šos ļaudis iesaistīt sociālās aktivitātēs. Viena no aktuālākajām vecu cilvēku problēmām ir vientulība, bet viena no visnepieciešamākajām vajadzībām ir vajadzība pēc saskarsmes.

  • Individuālais darbs skar cilvēkus ļoti konkrēti ar tieši viņa svarīgākajām vajadzībām. Visbiežāk tās ir pārrunas, izglītojošais darbs, vingrojumi pie funkcionāliem traucējumiem vai pēc ilgstošas slimošanas u.c.
  • Mazo grupu darbs visbiežāk saistīts ar mākslas, dziedāšanas, priekšālasīšanas un rokdarbu nodarbībām, kuru laikā tiek atlasīti psiholoģiski saderīgi cilvēki, kuriem ir patīkami kopā strādāt. Sociālā darba speciālistiem ir jābūt ļoti labiem novērotājiem, lai izvēlētos cilvēkus, kuri varētu strādāt grupā, jo no atlases atkarīgs kvalitatīvs darbs ar klientiem. Šādās nodarbībās sociālā darba speciālisti vai kāds uzaicināts viesis kopīgi ar vecajiem cilvēkiem strādā,  pārrunā dažādus aktuālus jautājumus, lasa priekšā grāmatas (tas ir īpaši aktuāli veciem cilvēkiem, kuriem ir slikta redze), dzied un mācās kaut ko pagatavot.
  • Kopīgi KVSAC pasākumi  notiek katru nedēļu, un šie pasākumi mainās atkarībā no aktuālajiem notikumiem šajā nedēļā. Tie ir:
  • Koncerti;
  •  Informatīvi pasākumi, piemēram :

– „tējas diena”, kura laikā iemītnieki varēja uzzināt daudz labu lietu par tēju lietošanu, gatavošanu un izmantošanu dažādu slimību profilaksei un ārstēšanai;

– „Ko nozīmē mans vārds?”, kura laikā klienti tika iepazīstināti ar dažādu vārdu nozīmēm un varēja vērtēt to atbilstību patiesībai;

– Stāsti par dažādām valstīm ar bilžu skatīšanos; u.c.

  • Tradicionālie svētki: Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi, Ražas svētki, Mārtiņi, Latvijas dzimšanas diena; u.c.

Pirms šiem svētkiem notiek kopīga gatavošanās un tiek veikti darbiņi, ko vecie cilvēki ir darījuši arī savās mājās, – piparkūku cepšana, olu krāsošana, vainagu pīšana, eglītes pušķošana u.c

Tas viss rada mājīgumu un vecie cilvēki to ļoti novērtē.

  • Kopīgi sadraudzības pasākumi: mūzikas klausīšanās, filmu skatīšanās, pārrunas par aktuālām tēmām ( notikumiem pasaulē un Latvijā), diskusijas u.c.
  • Iemītnieku kopsapulces, kad iemītnieki tiek informēti par jaunumiem;
  • Ekskursijas;
  • Sporta dienas, lai iesaistītu klientus fiziskās aktivitātēs un apmācītu ikdienas vingrojumus.

Reizēm ir tā, ka vecais cilvēks pirmās reizes atsakās piedalīties nodarbībās, bet vēlāk redzot un dzirdot citu apmeklētību un labās atsauksmes, aizmet savas bažas un pats nākamā reizē dodas kopā ar citiem.

Katra nodarbība tiek veidota, lai radītu cilvēkos pozitīvas emocijas. Pozitīvās emocijas ir būtiska sastāvdaļa ikdienas izdzīvošanai. Tās ne tikai uzlabo mūsu fizisko un garīgo veselību, bet var kļūt par aizsargvalni, kas pasargā mūs no depresijas un slimībām.

Kad darbā ar depresijas pārņemtajiem jūtama uzlabošanās, sociālā darba speciālisti māca vecajiem cilvēkam atklāt nākamo soli – prieka atgūšanu caur došanu citiem. Lai veicinātu došanas prieku tiek organizētas nodarbības, kurās vecie cilvēki var viens otram teikt labus vārdus vai arī kaut ko pagatavot.   Darbs ar veciem cilvēkiem ir grūts un atbildīgs. Viņi ir aizdomu pilni un vienmēr vērtē cilvēkus, kas ar viņiem strādā. Reizēm ir jūtams, ka daudzi no viņiem ir tik daudz sliktā dzīvē redzējuši, ka neprot pieņemt palīdzību bez aizdomām, tādēļ jābūt ļoti lielai gudrībai, lai iegūtu veco cilvēku uzticību un mīlestību, lai viņi neuztvertu sociālā darba speciālistu kā kārtējo apvārdotāju, bet kā draugu un uzticības personu.  Ļoti svarīgi ir darboties komandā, jo katram komandas loceklim ir savas spējas, sava gudrība un varēšana. Galvenais ir jābūt vienotam mērķim – apmierināts klients.  Darbiniekiem ir jāprot palīdzēt vecajam cilvēkam atrast brīnumu sevī – savas spējas, savu gribēšanu, savu varēšanu.

 KVSAC direktore Ivita Jansone, medicīnas māsa, sociālā rehabilitētāja

Komentējiet