Ārstniecības un atbalsta personu PĀRREĢISTRĀCIJA

Ārstniecības un atbalsta personu PĀRREĢISTRĀCIJA

https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija

Publicēts: 02.10.2020.
Atjaunināts: 17.01.2024.

Vispārējās aprūpes māsu kompetenču Tālākizglītības karte 2022 – 2027 

Reģistrā attiecīgajā profesijā tiek pārreģistrētas ārstniecības personas

 • kuras veic profesionālo darbību attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu Reģistrā
 • kurām beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš un netiek veikta resertifikācija, taču vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi.

Kam pārreģistrācija NAV jāveic?

 • Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts;
 • Zobu feldšeriem, kuri ir reģistrēti atbilstoši ārstniecības personu specialitāšu klasifikatoram, pārreģistrācija nav jāveic, un to reģistrācijas termiņš ir 2020.gada 31.decembris.
 1. solis. Pakalpojuma pieprasīšana

Jāvēršas Veselības inspekcijā.

Lai veiktu pārreģistrāciju Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, Veselības inspekcijā, jāiesniedz:

 1. vēršoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments;
 2. jāiesniedz Iesniegums, ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām, par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi attiecīgajā profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Māsas (vispārējās aprūpes māsa), vecmātes, māsas palīga vai zobārsta asistenta profesijā – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā;
 3.  Informāciju apliecinošu dokumentu kopijas vai uzrāda šo dokumentu oriģinālus par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā.
 4. Ja ārstniecības persona pēc diploma iegūšanas Latvijā strādā vai ir strādājusi profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas, kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus reģistrācijas termiņa laikā, tad ārstniecības persona, kura vēlas veikt pārreģistrāciju, inspekcijā iesniedz iesniegumu (4. pielikums):

-darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;

-izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.

 1. Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošana
 • Militāriem paramediķiem
  • nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums.
 • Ārstniecības atbalsta personām
  • jāiesniedz iesniegums un profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz 8 stundu apjomā.
  • “Informācija par licencētām izglītības programmām pacientu datu aizsardzības jautājumos pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā   https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas (Meklēšana – atzīmē “Profesionālā izglītība” – informācijā“ Citi meklēšanas kritēriji” logā “Izglītības programmu kods” ieraksta 345001 – spied logu “Meklēt” – lejuplādējiet XLS failu ar izglītības iestādēm)”
  • Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam (ārstniecības atbalsta persona) papildus iesniegumam jāiesniedz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta apstiprinājums.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

 1. Pakalpojumu var saņemt:
 • Vēršoties klātienē (iepriekš piesakoties pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv ;
 • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
 • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
 • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Termiņš: viena mēneša laikā.

Izglītības iestāžu saraksts kurās ir iespēja nokārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudi attiecīgajā profesijā

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, tad personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu. (Pamats: savstarpēji noslēgts līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un Veselības inspekciju).

Papildus informācija

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Normatīvie akti:

 

Skaidrojums par informācijas meklēšanu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datu bāzēs

Veselības inspekcija savā tīmekļvietnē publisko un uztur aktuālo informāciju par reģistrētās ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, identifikatoru, profesiju, kurā personai ir tiesības nodarboties ar ārstniecību, reģistrācijas termiņu, darbavietu ārstniecības iestādē, specialitāti darbavietā, iegūtajiem ārstniecības personas sertifikātiem un to derīguma termiņiem*.

Minētā informācija publicēta Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes divās datu bāzēs:

 

 

Komentējiet