Izmaiņas noteikumos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību

Š.g. 1. jūnijā stājas spēkā noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību

Veselības inspekcija

31.05.2016

Ar š.g. 1. jūniju stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, kas būtiski mazinās administratīvo slogu un vienkāršos administratīvās procedūras ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām (turpmāk – Noteikumi).

Šobrīd Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra (turpmāk – Reģistrs) darbība balstās uz principu, ka ikvienai ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai profesionālās darbības veikšanai nepieciešama reģistrācija Reģistrā un reizi piecos gados nepieciešama pārreģistrācija.  No š.g. 1. jūnija šī kārtība mainās:

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

  • Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām turpmāk būs nepieciešama tikai pirmreizēja reģistrācija, jo saskaņā ar Ārstniecības likuma 26. panta pirmo daļu nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā (ārsts, medicīnas māsa u.c.) ārstniecības persona ir tiesīga, pamatojoties uz reģistrāciju Reģistrā.
  • Pirmreizējās reģistrācijas termiņš būs pieci gadi. Ja šā termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona attiecīgi iegūst ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, personas reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā Reģistrs pagarinās uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.
  • Ārstniecības personai pašai turpmāk nebūs jāiesniedz  informācija Reģistram par sertifikātiem (to sniegs sertifikācijas insititūcijas), un darba attiecību uzsākšanu vai izbeigšanu ārstniecības iestādē (to sniegs ārstniecības iestāde).
  • Sertificētām personām reģistrācijas termiņu pagarinās uz laiku, kas ir par vienu gadu ilgāks nekā sertifikāta derīguma termiņš.
  • Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kurām nav sertifikāta, tāpat kā iepriekš reizi piecos gados būs jāveic pārreģistrācija, iesniedzot Reģistram  informāciju par profesionālo zināšanu, prasmju apguvi vai pilnveidi 150 stundu apjomā vai informāciju par profesionālās atbilstības pārbaudes eksāmena sekmīgu nokārtošanu.
  • Noteikumi paredz atsevišķu regulējumu attiecībā uz reģistrācijas termiņa atjaunošanu tām ārstniecības personām, kuras profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikušas profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas, kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā.
  • Noteikumi paredz reģistrācijas termiņa apturēšanu un reģistrācijas anulēšanu.
  • Līdz 2016. gada 1. septembrim tiesības pirmreizēji reģistrēties Reģistrā attiecīgajā profesijā ir atsevišķām ārstniecības personām, kuras profesionālo kvalifikāciju ieguvušas, piemēram, Eiropas sociālā fonda bezmaksas pārkvalifikāciju kursu veidā.

Ārstniecības iestādēm:

  • Turpmāk informāciju par ārstniecības personu nodarbinātību Reģistram sniedz tikai ārstniecības iestādes piecu darba dienu laikā, aizpildot noteikumu 2. pielikuma veidlapu. Aizpildītu veidlapu iesniedz papīra vai elektroniskā formā.

Latvijas sertifikācijas institūcijām:

  • Informāciju  par sertificētām/resertificētām personām sertifikācijas institūcijām jāiesniedz  Reģistram piecu darba dienu laikā.

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri reģistrācijas apliecības tiks izsniegtas tikai pēc pieprasījuma un tas būs maksas pakalpojums.

 

Komentējiet