Latvijas Māsu asociācijas konference

Latvijas Māsu asociācija

Latvijas Māsu asociācija

Rīgā, 2015.gada 18.martā

Norises datums: 2015.gada 18. marts

Norises vieta: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs konferenču zāle Hipokrāta iela 4, Rīga.

Dalībnieku reģistrācija: no plkst.10:00

Norises laiks: no 11:00 līdz 14:00

Biedru iepriekšēja pieteikšanās konferences apmeklējumam līdz 16.03.2015.

Uzmanību! Pieteikšanās dalībai konferencē sākas no jauna! Pieteikumi uz konferenci 17. februārī vairs nav  spēkā. Konferencē  varēs  piedalīties tikai  tie Biedrības biedri, kuri reģistrējušies elektroniski un saņēmuši apstiprinājumu  uz savu e -pastu.

Darba kārtība:

1. Ziņojums par biedrības darbību

3. Valdes locekļu, prezidenta, prezidenta biedra, Ētikas un Revīzijas komisiju vēlēšanas

4. Sertifikācijas padomes  vēlēšanas

5. Apmācīttiesību  komisijas vēlēšanas

Biedrības biedri tiek aicināti pieteikt savu dalību konferencē mājas lapā

www.masuasociacija.lv sadaļā  „Pieteikšanās konferencei” līdz 2015.gada 16.martam

Ja delegāts nevarēs ierasties, bet vēlas, lai viņa  viedoklis tiktu pārstāvēts, viņš piesakās konferencei elektroniski un raksta  pilnvaru

personai, kurai uztic  sava viedokļa pārstāvēšanu.

  • Lai atvieglotu Konferences darbu un taupītu laiku, Biedrības biedri tiek aicināti

iepriekš  pieteikt kandidātus visām  darba kārtībā minēto amatu vēlēšanām, iesūtot

„Kandidāta pieteikuma  veidlapu”  Latvijas Māsu asociācijas  birojā līdz 2015.gada 13. martam.

16. martā saraksti tiks publicēti  mājas lapā  www.masuasociacija.lv

  •  Atcerieties!  Kandidātu drīkst  pieteikt tikai ar viņa piekrišanu!

Pieteikuma veidlapas pieejamas Latvijas Māsu asociācijas birojā, kā arī var tikt nosūtītas arī elektroniskā veidā  uz norādīto e –pastu pēc biedra pieprasījuma.

E –pasta adrese saziņai: birojs@masuasociacija.lv

Papildu informācija:

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma nosacījumiem visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

Biedrs var piedalīties biedru sapulcē  arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru  sapulcē, izdodama rakstveidā.

Saskaņā ar Latvijas Māsu asociācijas statūtiem konference ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 3/4  (trīs ceturtdaļas) no deleģētajiem biedriem. Lēmumu pieņemšanai nepieciešamas 2/3 (divas trešdaļas) klātesošo biedru.

Šis noteikums neizpildījās 17. februārī, tāpēc, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma nosacījumiem, ne vēlāk, kā pēc piecām nedēļām no jauna tiek sasaukta biedru sapulce (konference) ar tādu pašu darba  kārtību. Sasauktā biedru sapulce būs tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita

http://www.masuasociacija.lv/wp-content/uploads/2015/02/2.konference.pdf

Komentējiet