„Salvum TD” Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

Salvum TD

Salvum TD

 

Reģ. apl. Nr. 4360802066

„Kadaga 5”-57, Kadaga, Ādažu novads, LV – 2103

tālr.: +371 26388445, e-pasts salvumtd@gmail.com

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Salvum TD” mērķis ir nodrošināt ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un sociālā darba speciālistiem, izglītības iespējas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās, kas pamatotas izglītības ilgtspējīgai attīstībai stratēģijā: mācīties būt, mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties pārveidot sevi un sabiedrību (UNESCO Starptautiskās Komisijas ziņojums par izglītību 21. gs.).

Izprotot ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu ikdienas darba nozīmīgumu, mācību procesā iegūtās zināšanas pilnveidos šo speciālistu prasmes un profesionālo kompetenci par veselības aprūpes procesu, tādejādi veicinot profesionālālas personības izaugsmi un paaugstinot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti.

Mācību process rosinās interesi par sabiedrībā un veselības aprūpē notiekošajiem procesiem, veicinās motivētu attieksmju un vērtību attīstību konkurētspējīgas profesionālas personības izaugsmē.

Mācību metodēs ir iekļautas lekcijas, grupu darbs, patstāvīgie darbi, diskusijas, aprūpes situāciju izvērtēšana un problēmu risināšana.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Kursu programmas saskaņotas un apstiprinātas atbilstoši:

  • MK noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” ietvertajiem nosacījumiem
  • MK noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 238. punktā ietvertajiem nosacījumiem (Līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniegšanu dienests slēdz ar ārstniecības iestādi, kura dienestam iesniedz māsas vai ārsta palīga apliecinājumu par kvalifikācijas paaugstināšanu 40 izglītības stundu apjomā pēdējo divu gadu laikā saskaņā ar licencētu profesionālās tālākizglītības vai pilnveides programmu par ārstēšanas un aprūpes procesu mājās)

Vairāk par programmām www.medkursi.lv lapā Kursi     Informācija par     ” Salvum TD”

Dace Veikina
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides
izglītības iestāde “SalvumTD”

kursu koordinatore

Komentējiet