Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība

16.07.2013. Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, kas paredz, ka aukļa pakalpojuma sniedzējam vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītai personai, kas nodarbojas ar bērnu uzraudzību, jāatbilst šādām prasībām:

Bērnu uzraudzīšanas pakalpojumu varēs sniegt tikai cilvēki, kas nav izdarījuši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktus noziedzīgus nodarījumus un pārkāpumus.

Vērtēs arī, vai cilvēkam nav pārtrauktas vai atņemtas paša bērnu aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu cilvēks nav atcelts no aizbildņa pienākumiem to nekārtīgas pildīšanas dēļ, vai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss.

Plānots, ka pakalpojums varēs būt gan īslaicīgs, proti, līdz četrām stundām dienā, gan pilna laika, ja bērnu pieskatīs ilgāk nekā četras stundas. Pilna laika pakalpojuma sniedzējam būs jāspēj mājās audzināta bērna vecākiem sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai, ja programmu īstenos ģimenē.

Lai sniegtu pilna laika pakalpojumu, auklei vai auklim būs nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība un pedagoga profesionālā kvalifikācija vai aukļa profesionālā kvalifikācija.

Pakalpojumu varēs sniegt cilvēki, kuri būs apguvuši pieaugušo formālās vai neformālās izglītības programmu aukļu darba jomā ne mazāk kā 150 stundu apmērā.

Aukļu pakalpojuma sniedzējam būs jāspēj sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

LM arī plāno noteikt, ka īslaicīgā pakalpojuma sniedzēja darbinieks vienlaikus varēs pieskatīt ne vairāk kā 10 bērnu. Savukārt pilna laika pakalpojuma sniedzēja darbinieks vai pakalpojuma sniedzējs fiziska persona vienlaikus varēs uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus, bet juridiskas personas ārpus bērna dzīvesvietas varēs sniegt pakalpojumu ne vairāk kā 25 bērniem.

Paredzēts, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem būs jāreģistrējas vienotā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Reģistra pārzinis būs Izglītības kvalitātes valsts dienests. Pakalpojumu varēs sniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Pieskatīt bērnu varēs gan viņa dzīvesvietā, gan citās piemērotās vietās.

Atšķirīgas prasības noteiktas pakalpojuma sniedzējiem, kas ir fiziskas un juridiskas personas. Piemēram, fiziskām personām būs jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā individuālam komersantam, saimnieciskās darbības veicējam, pašnodarbinātajam vai patentmaksas maksātājam.

Auklīšu pakalpojuma sniedzēja atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem kontrolēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests.

Plānots, ka VBTAI ne retāk kā reizi gadā pārbaudīs pakalpojuma sniedzēju un cilvēku, kas iesaistīti bērnu pieskatīšanā,atbilstību prasībām. Tiesības izvērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību būs arī pašvaldībai.

No 2013.gada 1.septembra ir paredzēts ieviest valsts atbalstu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) rindu likvidēšanai. Atbalstu līdz 100 latiem mēnesī piešķirs privātam pakalpojuma sniedzējam par bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves sākšanai, kuri ir uzņemti rindā un nesaņem pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību izstrādā Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju un LM. VARAM lēš, ka 2012.gada septembrī rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādi gaidīja 7,9 tūkstoši bērnu.

Noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.septembri.

Pārpublicēts no   http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/471550-auklem_bus_jasniedz_pirma_palidzibu_un_jaiziet_ipasi_kursi

Komentējiet