Jauna programma “BĒRNU APRŪPES PSIHOLOĢISKIE UN PEDAGOĢISKIE ASPEKTI” 20 IKS

Bērnu aprūpes un primārās aprūpes māsu tālākizglītībai izveidota jauna programma. 

Kursi notiks  6. -7. septembrī 10.00

 VC4 Diagnostikas centrā Grebenščikova 1, Rīgā

Pieteikties pa tālruni: 28805601

e-pasts: auandrisu449@gmail.com 

Iespēja pieteikties uz izbraukuma kursiem vai apgūt tālmācībā  tel.29559470 vai margarita@medkursi.lv 

Programma apstiprināta un reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā  2011. gadā

Reģistrācijas Nr. NTI/P – 0138

Sastādītāja: ārste pediatre, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā  Margarita Rupenheite

Programmas mērķauditorija: māsas, ārsta palīgi, māsas palīgi, sociālie darbinieki 

Programmas mērķis:

–     zinās aprūpes procesa īpatnības bērnu vecumā;

–     gūs ieskatu bērnu attīstības psiholoģijas teorijās;

–     iepazīsies ar dažādām pedagoģijas metodēm;

–     pratīs realizēt bērnu aprūpes procesu, ņemot vērā bērnu vecuma psiholoģiskās īpatnības;

–     pratīs izglītot bērnus un viņu piederīgos par bērna augšanas un attīstības īpatnībām, pielietojot atbilstošās pedagoģiskās iemaņas

Programmas pamatojums:

Latvijā notiek arvien straujāka ekonomiskā augšupeja, sabiedrība sāk apzināties savas tiesības saņemt labas kvalitātes veselības aprūpi. Bērnu veselības aprūpe ir ļoti nozīmīga mūsu nākotnes kontekstā.  Veids, kā nodrošināt labu bērnu veselības aprūpes kvalitāti, ir sistemātiski un  mērķtiecīgi novērtēt bērnu fiziskās un garīgās veselības  stāvokli, plānot un  kompetenti veikt bērnu aprūpi. Lai to varētu veiksmīgi izdarīt, bērnu un primārās aprūpes māsām nepieciešams regulāri papildināt zināšanas par aprūpes procesu, psiholoģisko attīstību, piemērotākajām pedagoģijas metodēm. Nepieciešamas arī  zināšanas un prasmes izglītot pacientus un piederīgos  par bērnu augšanu, attīstību, iespējamām psiholoģiskajām problēmām, audzināšanu mūsdienu saspringtajā socialajā vidē.

Īss programmas saturs:

 • Bērnu aprūpes un primārās aprūpes māsas darba īpatnības
 • Attīstības psiholoģijas teorijas saistībā ar bērnu un pusaudžu vecuma attīstības periodiem
 • Biežākās psiholoģiskās problēmas bērnu vecumā, māsas izpratne un taktika to novēršanā
 • Pedagoģijas pamatprincipi, to pielietojums bērnu aprūpes māsas praksē
 • Izpratne par alternatīvās pedagoģijas metodēm, pielietojums bērnu un vecāku izglītošanā

Mācību metodes: lekcijas, tematiskas diskusijas, grupu   darbs, patstāvīgais darbs.

 Zināšanu, prasmju un attieksmes novērtēšana: testi, pašnovērtējums, situāciju uzdevumi, diskusijas.

 Mācību līdzekļi: izdales materiāli, multimediju prezentācija, psiholoģiskie testi.

 Literatūras avoti:

 1. Svence Guna, “Attīstības psiholoģija”, mācību līdzeklis, Zvaigzne ABC, 1999.
 2. Reņģe V. ”Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas” – Rīga, Zvaigzne ABC,1999.
 3. Preimane G. “Rokasgrāmata pediatriskajā aprūpē”, mācību līdzeklis, MPIC,1998.
 4. Preimane G. „Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata”, Jumava, 2001.
 5. Helēne  Helminga, “Montesori pedagoģija”  Apgāds Jumava,  2006.
 6. Sproģe K, Grāvīte K “Mācību metodes un to pielietošana”, mācību materiāli, MPIC, 1999.
 7. Dolto F. “Viss ir valoda”, Preses nams, Rīga, 1997.

 

Komentējiet