Jaunākā informācija APRŪPES PROCESA PĒTNIECĪBĀ

Tulkojums no: http://nursingplanet.com/research/evidence_based_nursing.html

Ar pierādījumiem pamatots aprūpes process

Aprūpes procesa pētniecībā papildināts   2011. gada 28. janvārī

Ievads

 • Ar pierādījumiem pamatota prakse (Evidence based practice – EBP) ir problēmu risināšanas metode veselības aprūpē, kas ietver vislabāko teorētisko un praktisko pacientu aprūpes procesa pieredzi, kas saistīta ar klīnisko ekspertīzi, pacientu vajadzībām un vērtībām.(Fineout –Overholt, 2010)
 • Ar pierādījumiem pamatota veselības aprūpe nodrošina vislabākos klīniskos  un aprūpes rezultātus.  Zināšanu un iemaņu papildināšana  ar pierādījumiem pamatotā aprūpes procesā dod iespēju māsām un citiem veselības aprūpes profesionāļiem nodrošināt pilnvērtīgāku aprūpes procesa veikšanu. Ar pierādījumiem pamatota aprūpes procesa pamats ir EBP darbaudzinātāji (padomdevēji), sadarbība  starp  akadēmisko un klīnisko vidi,  EBP pieredzējušo kolēģu un pētniecības pieredze, laiks un resursi, administrācijas atbalsts. (Fineout –Overholt, 2010)

Definīcijas

 • Aprūpes procesa pētniecība: „Zinātnisks process, kurš apstiprina un pilnveido esošās  un rada jaunas zināšanas aprūpes procesā, kas tieši vai netieši ietekmē aprūpes procesu (māsu praksi)”. 
 • Ar pierādījumiem pamatots aprūpes process/prakse „Vislabāko pieejamo pierādījumu  iesaistīšana aprūpes procesa izpētē, ņemot vērā aprūpējamo indivīdu, ģimeņu un sabiedrības  vērtības un vajadzības.”
 • „Ar pierādījumiem pamatota lēmumu pieņemšana ir ilgstošs interaktīvs process, kurš ietver  precīzi formulētus, rūpīgi apkopotus, saprātīgus vislabākos  iespējamo pierādījumus  kā nodrošināt aprūpi.”(Kanādas Māsu asociācijas formulējums)
 • Daudzos gadījumos māsas kā aprūpes komandas dalībnieces īsteno ar pierādījumiem pamatotas prakses pārmaiņas. (Worral PS, 2009)

Mērķi un rezultāti

Ar pierādījumiem pamatots aprūpes process ietver  uz rezultātu orientētu pētniecību procesu, kurā tiek veiktas  stingri kontrolētas pārbaudes. Tas nodrošina prakses norisi kā mazāk subjektīvu pasākumu un paceļ to visaugstākajā atbildības līmenī. Bez tam svarīgi saistīt vislabāko pacientu aprūpes procesu ar citām disciplīnām.(Baumann SL, 2010)

Ar pierādījumiem pamatota aprūpes procesa mērķi:

 • Sasniegt augstāko kvalitāti un izmaksās iespējami efektīgāko pacientu aprūpi;
 • Paaugstināt  aprūpes procesa kvalitāti;
 • Paaugstināt pacientu apmierinātību;
 • Pilnveidot māsu praksi, vēršot no ieradumiem un tradīcijām uz pierādījumiem un pētniecību.

Ar pierādījumiem pamatota aprūpes procesa sastāvdaļas

 • Vislabākie ar pierādījumiem pamatota aprūpes procesa  pamatelementi ir: EBP padomdevēji, sadarbība starp akadēmiskiem un klīniskiem partneriem, EBP pieredzējušie kolēģi, precīzi veikta pētniecība, laiks un resursi, administrācijas atbalsts.(Fineout-Overholt E, 2005)
 • Ja izstrādāta aprūpes procesa un atbalstošo organizāciju sadarbība, ar pierādījumiem pamatota prakse palīdzēs sasniegt vislabākos aprūpes rezultātus un  pacientu apmierinātību.(Baumann SL, 2010)

Aprūpes procesa zināšanu apgūšanas veidi

 • Tradīcijas
 • Autoritātes
 • Pārņemšana
 • Mēģinājumi un kļūdas
 • Personīgā pieredze
 • Lomu modelēšana
 • Intuīcija
 • Pētniecība
 • Spriešana

Pētniecības procesa fāzes

 • studiju problēmu noteikšana
 • pēniecības rezultātu definēšana
 • literatūras apskats, lai attīstītu teorētisko bāzi
 • pētniecības projekta iztrādāšana
 • populācijas un paraugu atlasīšana
 • studijas vadīšana
 • datu savākšana
 • datu analīze
 • atrades un rekomendāciju paziņošana

Pierādījumu līmeņu novērtēšanas sistēma

Vislabākie pierādījumi ietver: empīriskos pierādījumus no randomizētiem kontroles testiem (RKT); pierādījumus no citām zinātnes metodēm kā aprakstošā un kvalitatīvā pētniecība; klīnisko gadījumu aprakstus, zinātniskos principus un ekspertu pieredzi.

Līmenis Definīcija
I Sistemātisks visu iesaistīto  RKT apskats
II Vismaz 1 RKT
III 1 Kontroles testi bez randomizēšanas
III 2 Grupas vai gadījuma analītiskas kontroles studijas
III 3 Vairākas laika sērijas ar/bez iejaukšanās
IV Respektējamu autoritāšu pieredze, pamatota uz klīnisko pieredzi, aprakstošas studijas vai ziņojumi no ekspertu komisijām

 

Ar pierādījumiem pamatotas māsu prakses norise

 • klīniskie jautājumi
 • literatūras studijas par līdzīgiem gadījumiem
 • kritisks vērtējums par atrasto. Ja pārmaiņas ir attaisnojamas, seko attiecīga darbība
 • ieviest praktiskās izmaiņas
 • izvērtēt pārmaiņas praksē

Ar pierādījumiem pamatotas māsu prakses norises pakāpes

 • izvēlēties tematu
 • savākt atbilstošu un rūpīgu informāciju, lai veidotu pierādījumus māsu praksei
 • klīniskās prakses datu analīze
 • izstrādāt uz pierādījumiem pamatotas izmaiņas
 • paredzēt un analizēt rezultātus
 • izmeklēt uzvedības izmaiņas un rezultātus
 • identificēt atšķirības pierādījumos praksē
 • novērtēt projektu, lai izveidotu un ieviestu labākos aprūpes veidus.

Ar pierādījumiem pamatotas māsu prakses informācijas avoti

 • Sistemātiskas attiecīgās literatūras studijas
 • Ar pierādījumiem pamatotas prakses vadlīnijas (www.quidelines.lv)

Ierobežojumi

 • Pretestība veikt pārmaiņas māsu praksē
 • Spēja kritiski novērtēt pētniecības atradi
 • Laika ierobežojumi, pārmērīga darba slodze, konkurējošās prioritātes
 • Tālākizglītības programmu trūkums
 • Bailes aizskart kāda jūtas
 • Administrācijas atbalsta trūkums

Kopsavilkums

 • Ar pierādījumiem pamatotu māsu praksi uzsāka Florence Naitingeila       1800. gadā
 • Ar pierādījumiem pamatota māsu prakse ir problēmu risināšanas pieeja klīnisko lēmumu izstrādē
 • Ar pierādījumiem pamatota māsu prakse saista klīnisko ekspertīzi ar vislabākajiem klīniskajiem pierādījumiem
 • Ar pierādījumiem pamatota māsu prakse ir process, kurš integrē:

–         klīniskās zināšanas

–         spriedumus

–         profesionālās iemaņas

–         vislabākos iespējamos  klīniskos pierādījumus no  māsu prakses pacientu aprūpē

Literatūras avoti:

1. Melnyk BM, Stillwell SB, Williamson KM. Evidence-based practice step by step: Critical appraisal of the evidence: part I. Am J Nurs. 2010 Jul;110(7):47-52

2.Fineout-Overholt E, Melnyk BM, Schultz A. Transforming health care from the inside out: advancing evidence-based practice in the 21st century. J Prof Nurs. 2005 Nov-Dec;21(6):335-44

3. Worral PS, Documenting an EBP project: guidelines for what to include and why. J N Y State Nurses Assoc. 2009 Fall-2010 Winter;40(2):12-9.

4.Baumann SL.The limitations of evidenced-based practice.Nurs Sci Q. 2010 Jul;23(3):226-30.

5. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. AHRQ Publication No. 08-0043. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. http://www.ahrq.gov/qual/nurseshdbk/

6.Evidence-Based Decision Making and Nursing Practice: Position Statement by canadian Nurses assiciation

http://nursingplanet.com/research/evidence_based_nursing.html

Tulkojusi Margarita Rupenheite

Komentējiet