Māsas ētikas kodekss

Ētikas kodekss kalpo kā profesijas solījums sabiedrībai uzturēt zināmus prakses standartus. Profesionālā ētika nepadara tās locekļus ētiskus, bet ar to var informēt un vadīt viņu pastāvošo morālo sirdsapziņu.

Māsas prakses ētiskos standartus laika gaitā ietekmē sabiedrības uzskati un māsas profesijas attīstība. Internacionālā māsu padome savā 1923. gada kongresā sāka izstrādāt ētikas kodeksu visas pasaules māsām, bet Otrais pasaules karš darbu pārtrauca. Internacionālais māsu padomes kongress 1953. gadā pieņēma Māsu ētikas kodeksu, ko pārstrādāja 1965. gadā un 1973. gadā. 1989. gadā ētikas kodeksu vēlreiz apstiprināja un to lieto  vēl tagad.

Lads (Ladd, 1980.) min piecus vispārīgus punktus, kas profesionālam ētikas kodeksam jāsatur:

  1. Iedzīvināt profesijas dalībnieku pienākumos ētiku.
  2. Padarīt profesijas locekļus jūtīgus pret viņu darba morāliem aspektiem.
  3. Mudināt profesijas dalībniekos specifiskus noteikumus un aprakstīt profesijas godīgumu un aizsargāt prakses ētikas standartus.
  4. Sniegt ieteikumus, kā atrisināt morālus konfliktus.
  5. Parādīt sabiedrībai, ko tā var sagaidīt no profesijas.

 

Latvijas Māsu asociācijas Ētikas kodekss nosaka māsu primāro mērķi un vērtības. Nozīmīgs punkts māsas darbā ar klientu ir respektēt klientu kā īpašu sabiedrība slocekli un sniegt viņam vajadzīgo aprūpi, ko neietekmē viņa tautība, rase, ticība, vecums, dzimums, sabieriskais stāvoklis. Latvijas Māsu asociācija, tāpat kā daudzas citas nacionālās māsu asociācijas ir pieņēmusi Internacionālās māsu padomes Ētika kodeksu ar pāris maiņām. Internacionālās māsu padomes Ētika kodeksā svarīgas māsu prakses sastāvdaļas ir:

  1. Māsa un cilvēki (tie, kam vajadzīga viņas aprūpe).
  2. Māsa un tās prakse (ētikas standarti māsu praksē).
  3. Māsa un sabiedrība (māsa kā sabiedības sastāvdaļa).
  4. Māsa un līdzstrādnieki (profesionālā nostāja).
  5. Māsa un tās profesija (kā iedzivināt māsas prakses standartus un darba apstākļus).

Priede Kalniņa Z. Māsas prakse pamatota teorijā.–Heritage Printing/Graphic Milwaukee, WI USA, 1998. 29.lpp.

Latvijas Māsu asociācijas Māsu ētikas kodekss

 Ētikas jēdzienu pielietojums pacientu aprūpē.

Māsas galvenajam pienākumam ir četras sastāvdaļas: stiprināt veselību, atjaunot veselību, novērst saslimšanu, atvieglot ciešanas.

Nepieciešamība pēc aprūpes ir universāla. Pacientu aprūpei būtiska ir bijība pret cilvēka dzīvību, pašcieņu, tiesībām. To neierobežo tautība, rase, ticība, ādas krāsa, vecums, dzimums, politiskie uzskati vai sabiedriskais stāvoklis. Māsa sniedz aprūpes pakalpojumus personām, ģimenēm un sabiedrībai un saskaņo tos ar citu atbilstošo profesionālo grupu pakalpojumiem.

Māsas un cilvēki

Māsas pienākums pirmām kārtām attiecas uz tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama aprūpe. Aprūpējot cilvēku, māsa rada apstākļus, kuros izpaužas cieņa pret cilvēka vērtību sistēmu, ieradumiem, ticību. Māsa rūpīgi glabā personiska rakstura informāciju un pārdomāti pieņem lēmumus par šādas informācijas izpaušanu.

Māsas un viņu darbs

Māsa ir personiski atbildīga par savu darbu un darba iemaņu un zināšanu izkopšanu, pastāvīgi mācoties. Māsa uztur visaugstākos pacienta aprūpes standartus, kādi reāli iespējami attiecīgajā situācijā. Māsa pārdomāti pieņem lēmumus par personisko kompetenci gan uzņemoties, gan uzdodot citiem darba pienākumus. Pildot savus darba pienākumus, māsai ar savu uzvedību vienmēr jādara gods savai profesijai.

Māsas un sabiedrība

Kopā ar pārējiem pilsoņiem māsa ir atbildīga par tādas darbības ierosināšanu un atbalstīšanu, kura apmierina sabiedrības veselības un sociālās vajadzības.

Māsas un viņu darba partneri

Māsai jāuztur darba attiecības ar partneriem aprūpes un citās jomās Māsai jāpieņem atbilstošs lēmums, lai pasargātu pacientu, kura aprūpi apdraud nekompetenta, neētiska un prettiesiska darbība.

Māsas un viņu profesija

Māsai ir svarīga loma sava aroda prakses un izglītības vēlamo standartu noteikšanā un ieviešanā. Māsa aktīvi papildina savas profesijas zināšanu pamatus. Māsa, darbodamās savā profesionālajā un arodorganizācijā, piedalās māsu zinību un profesijas attīstībā, taisnīgu sociālo un ekonomisko darba apstākļu nodrošināšanā.

http://www.masas.lv/page.php?id=143

Komentējiet